Bæredygtighed

Bæredygtigt byggeri   


Bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi, grøn omstilling, biodiversitet, klimatilpasning, grøn vækst, FN´s 17 verdensmål, økologi, miljømærkning, grønne teknologier, klimalov, upcycling…


Den ganske korte historie: 

ARKITEKTKONTORET ...ud af det blå ønsker at bidrage til en bedre verden ved at påvirke bygherrer, investorer og øvrige beslutningstagere til at vælge løsninger, materialer og teknologier, der har en minimal udledelse af CO2; altså at bygge smartere! 


...og den lidt længere historie, hvis du har et øjeblik mere:


Aldrig før har der været så meget fokus på vores klima og miljø! …og med rette!

Det handler nemlig, helt lavpraktisk, om at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader, jf. Paris-aftalen fra 2015 (COP21); en juridisk bindende aftale blandt de 196 medlemslande i FN, deriblandt Danmark.

Den danske regering har en ambition om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990-niveauerne. Lyder det som en simpel ambition? Det er det ikke...!

Hvis Danmark skal nå i mål, kræver det massive investeringer i forskning og udvikling af nye løsninger, som vi ikke kender i dag.

Og der er kun 10 år til at nå målet i ...så der er rigeligt at gøre...


Sådan er det gået med Danmarks CO2-udledning siden 1990:

Kilde: DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. Udledningen i 2030 er en beregning, fortaget af Danmarks Radio.

Earth Overshoot Day: Underskud på ressourcekontoen

Halvvejs inde i sommerferien sidste år, i 2019, havde vi opbrugt jordens ressourcer for 2019!

Den 29. juli 2019 var Earth Overshoot Day; dagen, der markerer, at vi i resten af sidste år gik i minus, i forhold til jordens ressourcer.

Det er nemlig begrænset, hvor meget jorden kan nå at reproducere af dens egne ressourcer i løbet af et år. Den dag var som nævnt den 29. juli i 2019, hvilket ikke blot er 3 dage tidligere end Earth Overshoot Day i 2018, men det tidligste nogensinde; det viser en rapport fra Global Footprint Network.

Country Overshoot Day

Ser man på de enkelte lande, så taler man ikke længere om Earth Overshoot Day, men derimod om Country Overshoot Day, som er en opgørelse over, hvornår det enkelte land vil gå i underskud på ressourcekontoen, hvis alle levede som i dette land.

I Danmarks tilfælde betyder det, at vi i år allerede d. 28. marts 2020 kunne markere Country Overshoot Day, hvorfor vi resten af året ville være i underskud på ressourcekontoen.

...men, hvad er bæredygtighed...?

Allerede i 1987 udkom rapporten "Vor fælles fremtid", også kaldet Brundtlandrapporten.

Rapporten satte for første gang fokus på global bæredygtighed. I denne rapport defineres bæredygtigtig udvikling som følger:


”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

 

...og hvad er et bæredygtigt hus?

Et bæredygtigt hus er karakteriseret ved, at det er bygget af miljøvenlige eller genanvendelige materialer. Derudover skal det have et reduceret energi- og ressourceforbrug. Og så skal det typisk gøre brug af alternative metoder til opvarmning og køling.

Kort sagt: Et hus, der består af materialer, der på alle tidspunkter i husets livscyklus påvirker miljøet minimalt.

Bæredygtigt byggeri er velskrevet inden for både internationale og europæiske standarder. For at en bygning betragtes som bæredygtig skal bæredygtigheden, som nævnt, strække sig fra start til slut i en byggeproces; fra råvareindvinding over brugsfasen til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering. 


Bæredygtigt byggeri handler om at mindske energiforbruget – men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Vurderingen baseres på miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.


Byggeriet i Danmarks står for 40% af det samlede energiforbrug, 35% af CO2-udledningen og 35% af affaldsmængden, så der er rigeligt at tage fat på... 


Der bør derfor være meget mere fokus på den eksisterende bygningsmasse!


I forhold til en bæredygtig udvikling i byggebranchen og i vores samfund, giver det rigtig god mening at renovere eksisterende bygninger. Der ligger nemlig rigtigt meget CO2 indlejret i de eksisterende materialer. Fokus bør derfor rettes mod renovering, transformering og genanvendelse af eksisterende bygninger og bygningsmaterialer.


Eksisterende byggeri skal derfor ses som den ressource, det er, og som vi i langt højere grad, end vi gør i dag, skal renovere, transformere og genanvende!

ARKITEKTKONTORET ...ud af det blå gør meget ud af at tænke i energi- og klimarigtige løsninger; renoveringer af eksisterende bygninger, transformering af bygninger, der har udtjent deres funktion samt genanvendelse af materialer fra eksisterende byggeri til nyt.

 

Man bør forholde sig til:

- energiforbruget og dets miljøeffekter (Danmark fossilfrit år 2050)

- materialeforbrug og begrænsning af affaldsdannelse (”Cradle2Cradle”)

- forbrug af sundheds-og miljøbelastende stoffer

- beskyttelse og styrkelse af naturressourcer

 

Passive og aktive parametre:

I forhold til arbejdet med både nyt og eksisterende byggeri, vurderes det fra projekt til projekt, hvilke løsninger, der giver bedst mening.

Overordnet går tegnestuen ind og udvikler et projekt i forhold til bæredygtige passive og aktive parametre.

 

Passive bæredygtige parametre vurderes i forhold til udviklingen af en bygnings arkitektoniske udtryk, f.eks.:

- tilpasning til stedet og verdenshjørnerne; sol, vind

- klog indretning i bygningen; jf. funktioner mv.

- udnyttelse af passiv solvarme

- klog brug af materialer, f.eks. genanvendelse

- genbrug af regnvand; vaskeri/toiletter/terræn

- grønt tag

 

Dertil kommer nogle aktive parametre, som typisk vil være teknik, der kan være behov for, f.eks. i forhold til en bygnings indeklima. Også disse parametre søges integreret i bygningens arkitektoniske udtryk, så der udvikles en helhedsløsning, f.eks.:

- solceller/solfangere

- varmepumper/vindmøller

- mekanisk ventilation med varmegenvinding

- efterisolering af klimaskærm/nye vinduer

- belysning, der sparer på strømmen; LED

- energibesparende hårde hvidevarer


...lad os samarbejde om at løse udfordringerne...!

Relevante søgeord:

Arkitektur og bæredygtighed, Genanvendelse af byggematerialer, Cirkulær økonomi